نرم افزار تایید لوله کشی گاز نظام مهندسی

نرم افزار مدیریت فرایند لوله کشی گاز

تلگاز یک نرم افزار تحت وب مدیریت فرایند تایید لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی است. که ارسال فرم های تایید لوله کشی گاز توسط مجری به ناظر را در یک محیط فرایندی بسیار انعطاف پذیری فراهم می سازد.

در سامانه تایید لوله کشی گاز (تلگاز) مجری به لیست تمامی پروژه های خود دسترسی داشته و اطلاعات کنتورهای موجود در پروژه را وارد و جهت بررسی به ناظر لوله کشی گاز ارسال می کند، پس از تایید کنتور توسط ناظر، فرایند توسط نظام مهندسی بررسی و تایید می شود و اطلاعات کنتور اعم از مشخصات مالک و مشخصات فنی بصورت آنلاین و از طریق API در اختیار شرکت گاز قرار می گیرد و مالک جهت ادامه مراحل به دفاتر پیشخوان مراجعه می کند.

نرم افزار مدیریت فرایند لوله کشی گاز​

پرداخت آنلاین هزینه نظارت بر تزریق گاز

مدیریت ناظرین لوله کشی گاز

اطلاع رسانی پیامکی

تعیین ناظر تزریق گار

گردش کار فرایندی

ساماندهی اطلاعات کنتورها در قالب پروژه

مدیریت نوع کنتور و کاربری

ارتباط آنلاین با شرکت گاز

گردش کار در نرم افزار کنترل نقشه ساختمان

گردش کار انعطاف پذیر در نظارت لوله کشی گاز

امکان تعیین گردش کار مورد نظر بر اساس واحدهای بررسی کننده