ساگنس - سامانه گزارش نظارت شهرداری

نرم افزار گزارش نظارت شهرداری

ساگنس یک نرم افزار تحت وب گزارش نظارت مرحله ای ساختمان برای شهرداری است. که ارسال و بررسی گزارش نظارت مرحله ای ساختمان را در یک محیط فرایندی انعطاف پذیری فراهم می سازد.

در سامانه گزارش نظارت ساختمان (ساگنس) مهندس ناظر به لیست تمامی پروژه های خود دسترسی داشته و گزارش نظارت هر مرحله در بخش های مرتبط نظیر (معماری، سازه، برق و مکانیک) را بصورت فرایندی جهت شروع گردش کار بررسی گزارش به شهرداری ارسال می کند.

برای مشاهده سامانه گزارش نظارت نسخه نظام مهندسی کلیک کنید

نرم افزار گزارش نظارت شهرداری​

چک لیست الکترونیکی رشته ها

گردش کار فرایندی گزارش

اطلاع رسانی پیامکی

مدیریت ناظرین پروژه

ساماندهی اصولی اطلاعات

خروجی گزارش بصورت PDF

قابلیت فایل و تصاویر گزارش

صدور گواهی پایان کار